Aan het eind van vorig seizoen hebben bestuur en technische commissie de koppen bij elkaar gestoken en zich afgevraagd hoe onze club de komende jaren door te loodsen. Tevens had het bestuur op de laatstgehouden ledenvergadering haar leden toegezegd met een update te komen van het beleidsplan dat dateert uit 2006. Dit tezamen met een aantal problemen van vorig seizoen bracht ons op het idee om de Nevobo in te schakelen en advies te vragen.

 

We kwamen begin juni in contact met Peter van Tarel, volleybalconsulent van Nevobo. Deze adviseerde om de club eens grondig te analyseren en aan de hand van de uitkomsten hiervan onze visie en strategie te gaan bepalen voor de komende jaren.

Samen met een aantal andere sportbonden is hiervoor een instrument beschikbaar, Clubkoers, waarop een abonnement genomen kan worden. Fama heeft dit abonnement genomen, welke volledig wordt betaald uit het Ambitieplan van de Nevobo.
In de zomerperiode heeft het bestuur deze analyse uitgevoerd, zowel intern als extern.

Zaken die in de interne analyse zoal onderzocht zijn :
-    Samenstelling en ervaring bestuur
-    Samenstelling en ervaring commissies
-    Samenwerking tussen commissies
-    Aanbod van volleybal
-    Accommodatie waarin wordt gespeeld en getraind
-    Verloop ledenbestand
-    Betrokkenheid leden
-    Communicatie intern en extern
-    Samenwerking

Zaken die in de externe analyse onderzocht zijn :
-    Welke maatschappelijke trends zijn van invloed op de sport
-    Wat zijn algemene sporttrends
-    Wat zijn de trends in het huidige volleybal
-    Hoe is het met imago van het volleybal en de vereniging
-    Hoe ziet de concurrentie er uit voor Fama
-    Wat is het gemeentelijk sportbeleid

Uit deze analyses werden telkens sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen benoemd.

De uitkomsten waren de ingrediënten voor de visiebijeenkomst welke belegd was op 7 september jl. Een breed gezelschap was hiervoor uitgenodigd : technische commissie, bestuur, trainers, competitiespelers, recreanten, ouders van jeugdspelers. Helaas heeft niet iedereen gehoor gegeven aan de uitnodiging, uiteindelijk waren er 15 personen aanwezig.
Het werd een lange avond, om 18.00 uur werd de bijeenkomst geopend met een welkom aan iedereen en in het kort werd uitgelegd wat het doel en de aanleiding was van de bijeenkomst.
Hierna werd van een gezamenlijke maaltijd genoten die prima was verzorgd door Sportcafe Radix.
In een presentatie werden enkele zaken uit de analyses besproken en uitvergroot welke dan vervolgens in kleine groepjes aan de hand van stellingen werden doorgesproken.
Zo kwamen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod :
-    Imago van de club
-    Doelgroepkeuze- welke groepen gaan we werven of willen we behouden.
-    Sportaanbod
-    Vervolgstappen om te komen tot een activiteitenplan.

Ook werd besproken welke sterke of zwakke punten uit interne analyse gecombineerd kunnen worden met kansen of bedreiging uit de externe analyse.
Voor de implementatie van het te ontwerpen plan stellen we de volgende vragen :

 

-    Wat willen we bereiken ? - Concreet formuleren
-    Hoe gaan we dat doen ? - plannen, sturen, draagvlak creëren
-    Hoe vormgeven ? - Ontwerpen activiteitenplan
-    Hoe wordt iedereen betrokken ? - Communiceren, informeren
-    Hoe leren we er mee omgaan ? - Opleiden, trainen, zorgen voor kwaliteit
-    Hoe blijft het werken ? - Verankeren en verbeteren in de organisatie
-    Wat levert het op ? - Activiteiten afsluiten en evalueren

 

Wat is beleid ?
-    Gevoel
-    Manier van werken
-    Wijze van met elkaar omgaan
-    Duidelijke afspraken en die ook nakomen
-    Communiceren
-    Investeren in tijd, energie en geld.

Maar vooral een kwestie van doen met elkaar !!

Daarom is het thema van dit seizoen :
“Zeg wat je doet en ook vooral doe wat je zegt !”

Het een leerzame, intensieve avond waarin in een ongedwongen sfeer kon worden gesproken en gewerkt.
We hopen op de ledenvergadering de verdere stappen te kunnen voorleggen.

Voor een sfeer impressie van deze avond, bekijk de foto’s

Het bestuur.