De volleybalvereniging Fama bestaat sinds 1963. In dit artikeltje wat meer achtergrond bij deze prachtige vereniging.

godin famaNaam
Volleybalvereniging Fama dankt haar naam aan de Romeinse godin van de roem en van de eer, Fama. Fama bezat twee bazuinen: een lange en een korte. De lange was gewijd aan het verspreiden van roem en zorgde ervoor dat helden in de herinnering voor eeuwig zouden voortleven. In onze hedendaagse taalgebruik gebruiken we nog steeds de woorden faam en fameus. Leden van vvFama voelen zich altijd lid van de Famaly!

Ontstaan
Het zijn Jelle Sterken en Tony Claus geweest die de aanzet hebben gegeven in Smilde te gaan volleyballen. Zij hadden deze sport geleerd als speler en spelleider in het gevangeniswezen in Veenhuizen waar ze een baan hadden. Daar werd die sport regelmatig gespeeld en daardoor wisten ze er erg veel van. Zij speelden in het land al veel toernooien en vonden dat het tijd werd om ook in Smilde een volleybalgroepje op te richten. Willem Dassen, ook volleyballer en ook werkzaam in Veenhuizen, heeft zich al vrij snel bij Jelle en Tony aangesloten en die mannen hebben wat andere sportieve jongelui om zich heen verzameld.

Al snel was een team gevormd en werd er gespeeld in de sportzaal aan de Kerklaan.

Daar trainde ook al de gymclub SSS en dus moesten er afspraken worden gemaakt zodat ieder tijd en ruimte kreeg om te sporten. SSS (Sport Staalt Spieren) is op christelijke leest geschoeid en de heren Sterken, Claus en Dassen vonden dat er in Smilde een club moest komen die toegankelijk zou moeten zijn voor alle gezindten.

De volleybalclub had eerst geen naam, maar toen het wat begon te marcheren werd de naam DIO bedacht. (Door Inspanning Ontspanning.) SSS zag dat het ledental van DIO steeg en al snel kreeg SSS ook een afd. volleybal.

Beide clubs hebben enige jaren naast elkaar bestaan, maar waren eigenlijk te klein, hadden onvoldoende aanwas, te weinig trainers en trainingsmogelijkheden.

Cor Langbroek van de volleybalclub SSS trok namens de spelers de stoute schoenen aan en ging op bezoek bij zijn voorzitter Witvoet. Die hoorde het verhaal van Langbroek aan en was eerst natuurlijk not amused de club op te heffen en samen te gaan met DIO onder een nog te bedenken nieuwe naam.

Er werd contact gezocht met DIO en ook daar kon men zich vinden in een fusie. Zo rond september 1963 was de fusie een feit. Maar toen moest nog een goede naam gekozen worden.

Cor Langbroek vertelt: ‘Wij waren destijds op de Pabo in Assen nogal bezig met de Griekse en Romeinse mythen en sagen. En zo kwam ik bij Fama, de godin van de roem en van de eer. Ik weet nog dat ik vol verve uitlegde dat een dergelijk betekenis ook op de club kon slaan."

Geert Dikboom werd de eerste voorzitter en Wiebe Rispens penningmeester. Verdere bestuursleden waren: Henk Grit, Willem Dassen en Cor Langbroek.

Start met drie teams
Er werd gestart met twee herenteams en één vrouwenteam. De heren speelden in het district Ooststellingwerf en werden het eerste jaar al kampioen. Groot feest dus met bier bij Jantie aan de Damsluis aan de Witte Wijk. Dat kampioenshap gaf natuurlijk een geweldige boost om op die weg door te gaan.

Het duurde dan ook niet lang of de heren van vvFama zaten in de 1e klasse van het district.

Natuurlijk wilden ze graag een volgende stap zetten, maar in Ooststellingwerf zaten ze al aan de top. Na contact met het district Assen werden ze daar ingedeeld in de 1e klasse. Al snel bleek dat het niveau beduidend hoger lag dan in Ooststellingwerf; het spel was ook beduidend meer technisch. Besloten werd om de training aan te passen en men werd meer en meer professioneel.

Bekende spelers uit die tijd waren: Geert Dikboom, Wiebe en Hendrik-Jan Rispens, Henk Grit, Klaas Vos, Haye Dijkstra, Luit Trip, Ruurd Vos, Charles de Haas en Hans Oosterhof. Trainers waren o.a.: Hendrik-Jan Rispens, Johnny Groen, Harry Kramer, Dick Bloembergen, Hans Zaaier en Jan Brouwer. Voor de dames: Koos Loode en Ruurd Vos.

fotoFama 

Bij de foto v.l.n.r.: Hans Oosterhof, Wiebe Rispens, Henk Grit, Hendrik-Jan Rispens, Geert Dikboom en Klaas Vos.

Bij feesten en het vieren van de ‘derde helft’ verdween Jantie wat uit beeld, omdat men in Assen ging spelen. Overigens hoefde niemand te verdrogen, want er werd nu getraind in de Aubussonhal in Assen aan de Vaart ZZ. Daar om de hoek is café ‘de Witte Brug’, waar in die tijd Tjip Lamain met zijn plat Gronings accent de scepter zwaaide.

Op een gegeven moment vond men dat het tijd werd om een clubblad te maken. Het duurde dan ook niet lang of de eerste editie zag het daglicht. Bertus de Vries en Bert Smallenbroek zorgden voor de kopij en beide mannen waren jarenlang de ruggengraat van het clubblad.

Provisorisch
Het ging in de beginjaren allemaal nogal wat provisorisch. Penningmeester Wiebe Rispens hield de 'winkel' letterlijk bij op de achterkant van een sigarendoos. Toen die vol was met debet en credit ging hij verder in een schoolschrift. Naarmate het niveau steeg en de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond) steeds meer noten op de zang kreeg en zelfs dreigde met boetes werd na kort overleg een voorzitter en een secretaris gekozen/aangewezen. De bond stelde namelijk als eis dat twee afgevaardigden van elke club de districtsvergaderingen behoorden bij te wonen. Wanneer men in gebreke bleef moest er betaald worden.

In die tijd kwam er ook uniforme kleding, een oranje shirt met witte kraag, witte manchetten en een witte broek. Voor de dames dezelfde uitmonstering compleet met een wit rokje.

Ook het damesteam wist van wanten. Het was Frida Schreuder die als een van de eersten lid werd en al ervaring had opgedaan bij 'Be Quick' in Zwolle. Hennie Hoekstra, Marchien van Hof, Wiesje Schreuder en Geesje Tol zaten in dat damesteam en ook zij trainden vaak samen met de heren. Vanaf het begin werden er ook al direct wedstrijden door de dames gespeeld.

Om goede trainers te vinden was ook bij de vrouwen een probleem. Soms was er iemand van de militaire school in Hooghalen, maar dikwijls was deze dan weer verhinderd of had geen vervoer. Heel vaak nam iemand van het herenteam de training over. Regelmatig was dat Geert Dikboom. In de eerste 25 jaar was hij door zijn inzet op het veld en door zijn trainers-, bestuurs- en leidinggevende kwaliteiten een baken in zee. Hem is daarvoor destijds het erelidmaatschap toegekend.

Voor het damesteam werd het eigenlijk wat beter toen Koos en Gretha Loode lid werden. Koos wierp zich op als trainer van de dames en op die manier kwam er wat continuïteit in het team. Helaas liep het aantal damesleden langzaam maar zeker terug en rond 1970 werd de damesploeg opgeheven. In de periode 1974-1975, na het gereedkomen van de 'Smeltehal', kwamen er meer vrouwelijke leden bij en werd er weer een damesteam opgestart.

Bekende namen bij de mannen zijn Ruurd Vos, Wietse de Jonge, Klaas Vos, het echtpaar Roeland en Gini Coutinho om er een paar te noemen. Zij en veel anderen hebben veel betekend voor vvFama als speler, trainer, lid van het bestuur en de technische commissie en als scheidsrechter.

In het seizoen 1980-1981 speelden er vier dames- en vier herenteams bij vvFama. Enige namen uit die tijd: Marchien Strating, Coby van Burken, Ina Stukker, Silvia Claus, Marjo Nuyten en Nettie Harms. Herenspelers uit die tijd zijn o.a. Luit Trip, Ruurd Vos, Bertus de Vries, Henk Hoogeveen, Wietse de Jonge, Chiel Visser, Geert Dikboom en Klaas Vos, maar ook o.a. Kees Prummel en Bert Middelbos.

Ereleden
Nettie Harms heeft heel veel voor de club gedaan. Haar werden hiervoor destijds de versierselen van het erelidmaatschap opgespeld.

Ook Klaas Vos, die 28 jaar in het eerste team speelde en in 1991 te kennen gaf te willen stoppen met wedstrijdsport, werd tot erelid benoemd. Hij ontving tevens de erepenning van de NeVoBo.

Ook Ineke Bodde werd erelid. Zij nam in 1986 de voorzittershamer over van Geert Dikboom en heeft vele jaren de 'winkel' aan de gang gehouden. Ook Gerard Ros en Lambert Dassen zijn erelid van de vereniging.

Johan van Sleen en Theresa Warries zijn in de meer recente jaren toegevoegd aan het eliteteam van ereleden. Onze koning heeft het daarnaast behaagd om Johan voor al zijn verdiensten voor vvFama en vele andere goede zaken het lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau toe te kennen.

De meer recente historie
De jaren negentig werden gekenmerkt door weinig hoogte- en dieptepunten. vvFama bleek wel een stabiele club. Het ledental varieerde licht, maar vooral het herenvolleybal begon in deze jaren terug te lopen. Het bleef steken op twee teams in de competitie en twee teams in de recreantencompetitie. De dames bleven constant op drie of vier teams.

In 2002 trad een nagenoeg geheel nieuw bestuur aan. Vanaf dat moment werden de zaken wat professioneler opgepakt. De automatisering deed zijn intrede, er kwam een eigen website en daarmee verdween op den duur het vertrouwde clubblad. Er kwam aandacht voor de pr en regelmatig verschenen er stukjes in de Smildeger Neiskrant en andere bladen. Ook op het gebied van de sponsoring werden nieuwe wegen ingeslagen, met als gevolg dat alle teams in shirts spelen met een sponsorlogo uit het bedrijfsleven van Smilde.

Dames 1 werd in 2010 verkozen tot sportploeg van het jaar van de gemeente Midden-Drenthe en de jeugdafdeling van vvFama viel die eer te beurt in 2012.

Dames1 sportploeg 2010

vvFama jeugdafdeling 2012

Anno nu
vvFama is een gezonde vereniging die haar thuiswedstrijden op vrijdagavond speelt. Het avondje Fama wordt standaard afgesloten in het gezellige sportcafé. Voorheen was dat in sportcafé Radix (een begrip in Smilde en wijde omgeving), vanaf 2023 in Sportcafé Olé op dezelfde locatie.